1. Administratorem danych osobowych jest BLUERISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Heweliusza 11 / 811, 80-890 Gdańsk , NIP: 5833452898, KRS: 0000978040.
 2. W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem kontakt@bluerise.pl
 3. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
  • imię i nazwisko,
  • wizerunek (zdjęcie profilowe oraz inne zdjęcia widoczne dla każdego użytkownika),
  • wszystkie inne informacje dostępne publicznie w ramach Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym,
  • treść komentarzy dodawanych pod postami,
  • treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatorów,
  • adres mailowy,
  • numer telefonu.
  To, do jakich informacji na Twój temat mamy dostęp zależy w głównej mierze od Twojej własnej aktywności w serwisach społecznościowych oraz ustawień prywatności w tychże serwisach. Będziemy mogli uzyskać dostęp do tych wszystkich informacji na Twój temat, które uczyniłeś publicznymi w swoim profilu.
 4. W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
  • obserwujesz nasze profile,
  • dodajesz komentarze, wchodzisz w interakcje z naszymi treściami,
  • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem komunikatora,
  • wyraziłeś chęć zapisu na wydarzenia online, które organizujemy.
 5. Kluczową rolę w kontekście zabezpieczenia danych osobowych, które pojawiają się w serwisach społecznościowych, odgrywają administratorzy tych serwisów. My zaś jako administratorzy profili w tych serwisach, możemy podejmować ograniczone działania zgodnie z funkcjami dla nas dostępnymi.
 6. Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.
  • obsługa profilu społecznościowego – art 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa wiadomości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • analiza, statystyka i marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Obserwując nasze profile społecznościowe w sposób automatyczny znajdujesz się na liście obserwatorów, do której mamy dostęp. Dodając komentarz do naszych treści lub w jakikolwiek inny sposób wchodząc w interakcję z publikowanymi przez nas treściami, również pozostawiasz w ramach naszych profili ślad po sobie, który zawiera Twoje dane osobowe.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze profili społecznościowych.Pamiętaj, że w każdym momencie możesz edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawiłeś na naszych profilach społecznościowych. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostaną one widoczne przez czas ich dostępności w danym serwisie społecznościowym. Ponadto, w każdej chwili możesz zaprzestać obserwacji naszych profili – w takiej sytuacji znikniesz z listy obserwatorów.
 8. Kontaktując się z nami za pośrednictwem komunikatorów dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko a także adres mailowy.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.Wiadomości do nas wysłane podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi danego serwisu społecznościowego i są dla nas dostępne do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Masz wgląd do wszystkich wymienionych z nami wiadomości z poziomu swojego konta w danym serwisie społecznościowym.
 9. Korzystamy z systemów reklamowych dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, które umożliwiają nam kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach. Korzystamy również z systemów statystycznych, które pozwalają analizować zachowania użytkowników, interakcję z postami, analizować trendy, prowadzić obserwację zaangażowania odbiorców itp. Działania w tym zakresie wykonujemy w oparciu o dane, które nie pozwalają nam na ustalenie Twojej tożsamości, ale z daleko posuniętej ostrożności informujemy o tym również w ramach celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uznać, że działania statystyczne, analityczne i reklamowe stanowią w tym przypadku czynność przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 10. Zasadniczo, nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych osobowych. Są one dostępne w serwisach społecznościowych na zasadach wynikających z regulaminów i polityk prywatności tych serwisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z serwisów społecznościowych – możesz zrobić to tylko Ty, korzystając z funkcji dostępnych dla Ciebie jako użytkownika danego serwisu społecznościowego.
 11. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych, do których mamy dostęp w związku z korzystaniem z serwisów społecznościowych, jakimkolwiek innym podmiotom.
 12. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jednocześnie nie mamy wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe postępują z Twoimi danymi osobowymi. Dane przechowywane są w ramach infrastruktury zapewnianej przez administratorów serwisów społecznościowych zgodnie z ich regulaminami i politykami prywatności.
 13. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).RODO daje Ci możliwość realizacji swoich uprawnień względem każdego z współadministratorów. Jak zostało wskazane w niniejszej polityce prywatności, nie dysponujemy szerokim zakresem danych osobowych oraz mamy ograniczone możliwości ich przetwarzania. Jeżeli chciałbyś zrealizować jedno ze swoich uprawnień zapewnionych przez RODO, to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z administratorem serwisu społecznościowy, który będzie w stanie Ci pomóc.Jeżeli chciałbyś skontaktować się bezpośrednio z nami, wówczas prosimy o wiadomość na adres kontakt@bluerise.pl
  Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 14. Nasze profile funkcjonują w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych, wobec tego wszelkie wykorzystywane pliki cookies pochodzą od nich. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Podkreślamy, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na operacje wykonywane w oparciu o pliki cookies przez administratorów serwisów społecznościowych.